Bartłomiej MUŻYŁO

Adwokat /​Man­ag­ing Part­ner /​Chief Mar­ket­ing Offi­cer
+48 601 480 205

bartłomiej mużyło fmt kancelarie adwokackie szczecin

Absol­went Wydzi­ału Prawa i Admin­is­tracji Uni­w­er­sytetu Szczecińskiego. Ukończył stu­dia pody­plo­mowe z zakresu Prawa Zamówień Publicznych.

Prak­tykę zawodową zdobył między innymi w kance­lar­i­ach Mikoła­jczyk Cieś­lik – Adwokaci i Rad­cowie prawni spółka jawna, Kowalewski i Lachow­icz – Adwokaci spółka cywilna w Szczecinie oraz Mag­nus­son z siedz­ibą w Warszawie.

Jego zain­tere­sowa­nia zawodowe to prawo cywilne, gospo­dar­cze, prawo pracy, prawo karne oraz prawo oświa­towe. Reprezen­tuje strony w postępowa­ni­ach doty­czą­cych błędów w sztuce medy­cznej zarówno przed sądami powszech­nymi jak i wojew­ódzkimi komis­jami do spraw orzeka­nia o błę­dach medy­cznych. Jako obrońca wys­tępuje również w postępowa­ni­ach dyscy­pli­narnych w zakre­sie prawa oświa­towego i medycznego.

Brał udział w medi­al­nych proce­sach związanych ze szczecińską oświatą. Na co dzień współpracuje z Zachod­niopo­morskim Odd­zi­ałem Związku Nauczy­cielstwa Polskiego.

Uczest­nik prac Pod­komisji Nadzwycza­jnej Sej­mowej Komisji Spraw­iedli­wości i Praw Człowieka ds. Państ­wowych Egza­m­inów Prawniczych i Licencji Prawniczych.

Członek Wojew­ódzkiej Komisji ds. Orzeka­nia o Zdarzeni­ach Medy­cznych w Szczecinie.

Wiceprezes szczecińskiego odd­zi­ału Zrzeszenia Prawników Polskich.

Prezes Sto­warzyszenia „Ogólnopol­ska Spar­taki­ada Prawników Szczecin 2016″.

Język: ang­iel­ski

Pub­likacje:
Wyna­grodzenia pra­cown­ików oświaty w kon­tekś­cie COVID-​19

KON­TAKT

FMT | Kance­larie Adwokackie

ul. Gabriela Naru­tow­icza 64
70231 Szczecin

Tel: + 48 91 433 26 45
Fax: +48 91 433 26 83

Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
www​.fmt​law​.pl

Sun­day the 20th. FMT | Kance­larie Adwokackie.