Radosław FLASZA

Adwokat /​Man­ag­ing Part­ner
+48 504 088 006

fmtlaw.pl radosław flasza adwokat szczecin

Absol­went Wydzi­ału Prawa i Admin­is­tracji Uni­w­er­sytetu im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu rocznik 2008.

Doświad­cze­nie prawnicze zdoby­wał od 2006 roku, gdy rozpoczął prak­tyki w Kance­larii Rad­ców Prawnych Pieś­cik, Pietrzykowski, Wol­niewicz spółka komandy­towa w Poz­na­niu. Następ­nie do 2008 roku pra­cował w spółce Dem­b­ska i Part­nerzy Adwokacka Spółka Part­ner­ska w Poznaniu.

W lat­ach 20082009 pełnił funkcję asys­tenta sędziego w Sądzie Okrę­gowym w Szczecinie Wydziale IV Karnym Odwoławczym.

Od 2010 roku odby­wał aplikację adwokacką pod patronatem adw. Wiesława Fafuły w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej.

Final­ista Ogólnopol­skiego Konkursu Kra­somów­czego Aplikan­tów Adwokac­kich im. Stanisława Mikke w roku 2011.

Członek Komisji Komu­nikacji Społecznej Naczel­nej Rady Adwokackiej.

Uczest­nik prac Pod­komisji Nadzwycza­jnej Sej­mowej Komisji Spraw­iedli­wości i Praw Człowieka ds. Państ­wowych Egza­m­inów Prawniczych i Licencji Prawniczych.
W dniu 13 czer­wca 2012 roku na Posiedze­niu Prezy­dium NRA Radosław Flasza został dele­gowany do zespołu ds. redagowa­nia bieżą­cych infor­ma­cji o zmi­anach w prawie i orzecznictwie, dzi­ała­jącego w ramach Komisji Doskonale­nia Zawodowego i Ksz­tałce­nia Aplikan­tów Adwokac­kich przy Naczel­nej Radzie Adwokack­iej w Warszawie.

Członek zespołu badaw­czego Ośrodka Badaw­czego Adwokatury im. Adw. Witolda Bey­era, zaj­mu­jącego się pozy­cją pokrzy­wd­zonego w pro­ce­sie karnym. Współau­tor pub­likacji Insty­tucja pokrzy­wd­zonego w pol­skim postępowa­niu karnym – próba nakreśle­nia wniosków de lege fer­enda.
W obec­nej kadencji Okrę­gowej Rady Adwokack­iej w Szczecinie adw. Radosław Flasza pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscy­pli­narnego ORA.
W zakre­sie jego prawniczych zain­tere­sowań pozostaje prawo cywilne, gospo­dar­cze, rodzinne a także karne i karnoskar­bowe. Wys­tępuje jako pełnomoc­nik w sprawach z zakresu błędów medy­cznych, dochodzenia odszkodowań oraz wszel­kich spraw związanych z nieruchomościami.

Żonaty, ojciec dwóch córek. W cza­sie wol­nym zapalony sportowiec.

Język: ang­iel­ski

KON­TAKT

FMT | Kance­larie Adwokackie

ul. Gabriela Naru­tow­icza 64
70231 Szczecin

Tel: + 48 91 433 26 45
Fax: +48 91 433 26 83

Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
www​.fmt​law​.pl

Sun­day the 20th. FMT | Kance­larie Adwokackie.